REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA DANCEPRO

§1 Definicje

 1. DancePRO – Szkoły Tańca: DancePRO WOJCIECH URBAN, NIP: 5841975429, REGON: 221715618 oraz DancePRO KAROLINA URBAN, NIP: 5842640197, REGON: 221715618.
 2. Zajęcia – oferowane przez DancePRO indywidualne lub grupowe lekcje z zakresu tanecznych form ruchu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Instruktor – osoba prowadząca Zajęcia i przygotowująca choreografię.
 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach.
 5. Klient – rodzic lub opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego.
 6. Grupa – wyodrębniony według stylu tańca i poziomu zaawansowania zbiór osób, w ramach którego prowadzone są Zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 7. Strona internetowa – witryna DancePRO: www.e-dancepro.pl
 8. E-mail – adres poczty elektronicznej DancePRO: info.dancepro@op.pl
 9. Cennik – aktualne ceny za Zajęcia dostępne na Stronie internetowej, w placówce
  i u Instruktorów.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Zajęć.
 2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram Zajęć dostępne są na Stronie internetowej.
 3. Zapisanie na Zajęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na brzmienie Regulaminu i stanowi zobowiązanie do jego przestrzegania.

§3 Organizacja Zajęć

 1. DancePRO oferuje Zajęcia grupowe oraz indywidualne.
 2. Zajęcia oparte są o konkretną technikę o charakterze sportowym lub artystycznym.
 3. Do właściwej realizacji Zajęć niezbędny jest kontakt fizyczny Instruktora
  z Uczestnikiem w celu korekcji ustawienia sylwetki, ramy, postawy itp.
 4. Zajęcia oparte są o wyklaskiwanie i wyliczanie rytmu lub taktów oraz komendy głosowe. Muzyka jeśli jest wykorzystywana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Instruktora w celu uatrakcyjnienia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
 5. Zajęcia odbywają się w siedzibie DancePRO lub w innej placówce wskazanej przez DancePRO.
 6. W nadzwyczajnych sytuacjach np. w czasie pandemii, gdy niemożliwy jest bezpośredni kontakt Uczestnika z Instruktorem, Zajęcia mogą odbywać się online, np. w formie video lub zajęć live.
 7. W przypadku zdarzeń losowych, DancePRO zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany miejsca prowadzenia Zajęć,
 2. zmiany terminu Zajęć,
 3. zmiany Instruktora
 4. odwołania Zajęć.

§4 Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Zapisy na Zajęcia prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy na Stronie internetowej lub e-mailem.
 2. Uczestnik, który po raz pierwszy zapisuje się na Zajęcia, zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz daty urodzenia.
 3. W przypadku niepełnoletnich Uczestników zapisów i przekazania danych wskazanych w punkcie 2 powyżej dokonuje Klient.
 4. W momencie zapisywania się Uczestnik/Klient powinien dokonać wpłaty za wybrane Zajęcia i podpisać umowę.
 5. W trakcie Zajęć na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące ich Uczestnikami, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. DancePRO może organizować Zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika.
  O terminach Zajęć otwartych DancePRO informuje Uczestników lub Klientów.
 6. Po zakończonych Zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy.

§5 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo:
 1. brać udział w wybranych i opłaconych zajęciach,
 2. brać udział w imprezach organizowanych przez DancePRO według określonych warunków,
 3. do bieżących informacji o działalności DancePRO.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. uczestniczenia w Zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi oraz zastosowania stroju właściwego z uwagi na rodzaj Zajęć,
 2. punktualnego stawiania się na Zajęcia,
 3. uczestniczenia w Zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
 4. podporządkowania się poleceniom Instruktora,
 5. poinformowania Instruktora o uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu parkietu.
 6. Uczestnik/Klient zobowiązany jest do:
 7. poinformowania o zmianie danych osobowych podanych przy zapisie na Zajęcia.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w Zajęciach. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek pozostać w miejscu odbywania Zajęć do momentu ich zakończenia.

§6 Zajęcia grupowe

 1. Zajęcia grupowe są zróżnicowane pod względem rodzaju tańca oraz stopnia trudności.
 2. O przydzieleniu Uczestnika na Zajęcia grupowe z uwagi na stopień trudności oraz poziom zaawansowania technicznego decyduje Instruktor.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem DancePRO oraz kalendarzem roku szkolnego i nie są prowadzone w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych, wakacji oraz świąt.
 4. W trakcie przerw od zajęć szkolnych Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez DancePRO półkoloniach, szkoleniach, kursach itp. za dodatkową opłatą określoną w aktualnym Cenniku.
 5. W Zajęciach grupowych biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali na nie zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Pełna opłata miesięczna obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Nieobecność na zajęciach, bez względu na jej przyczyny, nie skutkuje zwrotem opłaty, nie może być pomniejszona i nie obliguje Szkoły DancePRO do ponownego przeprowadzenia tych zajęć.
 7. Liczba osób na Zajęciach grupowych jest ograniczona. O kolejności naboru na Zajęcia grupowe decyduje data zapisu i uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem.
 8. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników na Zajęciach grupowych, DancePRO zastrzega sobie prawo do:
 1. rozwiązania grupy lub
 2. zmiany planu i harmonogramu Zajęć grupowych.

§7 Zajęcia indywidualne

 1. Zajęcia indywidualne mają charakter dodatkowy i nieobligatoryjny. Terminy Zajęć indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności Instruktora oraz preferencji Uczestnika/Klienta. Zajęcia indywidualne są każdorazowo ustalane z Instruktorem i DancePRO.
 2. Zajęcia indywidualne trwają 45 min.
 3. Zajęcia indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.
 1. W przypadku rezygnacji z Zajęć indywidualnych przez Uczestnika należy zgłosić ten fakt drogą e-mailową bądź telefoniczną najpóźniej na jeden dzień przed zaplanowanymi Zajęciami, a w szczególnych przypadkach losowych w dniu odbywania się zajęć do 6 godzin przed planowanymi Zajęciami.
 2. Przy braku informacji od Uczestnika w terminach określonych w punkcie 4 powyżej Zajęcia uważa się za odbyte i mimo braku obecności należy uiścić opłatę.
 3. W związku z tym, że Zajęcia indywidualne nie są obligatoryjne, w przypadku ich nie odbycia, Zajęcia indywidualne mogą lecz nie muszą być odrobione. W tej sprawie należy kontaktować się z Instruktorem prowadzącym.
 4. W przypadku nierespektowania warunków Regulaminu lub zasad kultury osobistej
  w stosunku do Instruktorów, osób prowadzących szkolenia przez Uczestników lub Klientów, Instruktor ma prawo do rezygnacji z prowadzenia Zajęć indywidualnych. 

§8 Bezpieczeństwo

 1. DancePRO nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik lub Klient może ubezpieczyć się/dziecko we własnym zakresie.
 2. DancePRO dochowuje wszelkiej staranności do bezpieczeństwa Uczestnika podczas Zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag Instruktora.
 3. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie choroby, doznane kontuzje lub inne dolegliwości mogące stanowić przeciwskazania lub uniemożliwiające bezpieczne uczestniczenie w Zajęciach. Przed przystąpieniem do udziału w Zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych DancePRO rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
 4. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora.
 5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie siedziby DancePRO lub w innym miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania innych Uczestników i mienia.
 6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia, ciepłych napojów oraz szklanych pojemników.
 8. Na terenie DancePRO oraz w innych placówkach podczas Zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 9. DancePRO rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren prowadzenia Zajęć.
 10. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia.
 11. Klienci lub opiekunowie faktyczni mogą pozostawić dzieci w placówce DancePRO nie wcześniej, niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i powinni odebrać je nie później, niż 10 min. po ich zakończeniu.

§9 Płatności

 1. Zajęcia grupowe płatne są z góry, najpóźniej do pierwszego dnia każdego miesiąca. Szczegółowe przypadki i zasady zwolnienia z opłaty określa umowa.
 2. Płatności dokonywane są na konto wskazane przez DancePRO. W tytule przelewu należy podać: imię nazwisko Uczestnika, nazwę placówki/kursu oraz miesiąc. Niedochowanie powyższych zasad może doprowadzić do niezaksięgowania płatności.
 3. Zajęcia indywidualne płatne są z góry. W przypadku braku informacji o odwołaniu Zajęć indywidualnych zgodnie z Regulaminem dokonana wpłata przepada.
 4. DancePRO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za Zajęcia, podawana jest na Stronie internetowej. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
 5. DancePRO może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
 1. szkół i przedszkoli,
 2. firm,
 3. grup specjalnych.

§10 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawarta przez Klienta z DancePRO może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
 2. Klient może rozwiązać umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za jedno- lub dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia (zgodnie z informacja zawartą na podpisanej umowie), który liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, zarówno DancePRO, jak
  i Uczestnik/Klient może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 4. Umowa może zostać rozwiązania przez DancePRO m.in. w przypadku, gdy:
  1. Nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie,
  2. Mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,
  3. Przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,
  4. Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,
  5. Uczestnik przebywa na terenie placówki DancePRO pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki DancePRO,
  6. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki DancePRO,
  7. Poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć,
  8. Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego.

§11 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub w formie elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez DancePRO nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres do korespondencji reklamującego,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis reklamującego.
 3. Reklamacje należy zgłaszać do DancePRO osobiście lub drogą e-mailową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. DancePRO udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego.
 5. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik/Klient może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym z mediacji.

§12 Świadczenie usług w przypadku zawierania umów droga elektroniczną

 1. Zawarcie przez Uczestnika umowy za pośrednictwem Strony internetowej należy rozumieć jako zawarcie umowy na odległość.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź e-mailem.
 3. Po skutecznym odstąpieniu od umowy DancePRO dokona zwrotu uiszczonej opłaty na rachunek bankowy, z którego została ona dokonana.
 4. W przypadku, gdy świadczenie usług przez DancePRO rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Uczestnik/Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz DancePRO kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której DancePRO zostało poinformowane o odstąpieniu od umowy.

§13 Wykorzystanie Wizerunku

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania.
 2. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, w przypadku gdy na miejscu pojawi się osoba utrwalająca zajęcia w formie foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Materiały będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z DancePRO.
 3. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
 4. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 5. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§14 Prawa Własności Intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie DancePRO lub podmiotom, które przekazały określone materiały DancePRO do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez DancePRO nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie
  w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej bez pisemnej zgody DancePRO.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania nagrań z Zajęć bez zgody DancePRO.

§15 Zmiany Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na Stronie internetowej.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez DancePRO promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo.

§16 Postanowienia Końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie od dnia udostępnienia jego treści na Stronie internetowej.
Dance Pro - Szkoła Tańca

Partnerzy

ⓒ DancePRO / Ochrona danych osobowych